Warmtevisie ligt klaar voor besluit gemeenteraad

Warmtevisie ligt klaar voor besluit gemeenteraad

Het college van B&W biedt de Warmtevisie en de zienswijzen die daarop zijn ingediend ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van de Warmtevisie. De gemeente heeft hiervoor onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een overstap naar duurzame warmte in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Bewoners hebben op verschillende momenten mee kunnen denken en kunnen reageren op de voorgestelde plannen.

Opstellen van de Warmtevisie
Tijdens het opstellen van de Warmtevisie is op verschillende manieren aan bewoners gevraagd wat zij vinden van een overstap op duurzame warmte en hoe de gemeente Katwijk dat volgens hen het beste zou kunnen doen. Zo zijn er vragenlijsten verspreid en een aantal vragenuren en webinars georganiseerd om input op te halen voor de Warmtevisie. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de meeste mensen in de gemeente zich zorgen maken over klimaatverandering. En dat bijna driekwart van de deelnemers zelf al duurzaamheidsmaatregelen nemen, zoals energiebesparing in huis. Maar een groot deel weet niet goed hoe zijn of haar woning verwarmd kan worden zonder aardgas en vindt het belangrijk om hier tijdig informatie over te krijgen. Als de Warmtevisie wordt vastgesteld gaat de gemeente volgend jaar aan de slag om samen met bewoners in de verkenningsbuurten de mogelijkheden voor de overstap op duurzame warmte te onderzoeken.

Ingediende zienswijzen
Voor de zomer werd de concept Warmtevisie ter inzage gelegd, zodat inwoners en organisaties inhoudelijk op het plan konden reageren via een zienswijze. Er zijn in totaal 55 reacties op de Warmtevisie ingediend. Veel van deze reacties gaan over zorgen die bewoners hebben. Bijvoorbeeld over of het wel echt noodzakelijk is om bestaande woningen van het aardgas af te koppelen. En of de overstap op duurzame warmte voor bewoners wel betaalbaar wordt. Wethouder Jacco Knape: “Ik snap heel goed dat bewoners zich hier zorgen om maken. Op dit moment is het nog moeilijk te zeggen wat de kosten precies zullen zijn om een woning van het aardgas af te koppelen. Dat kan sterk verschillen, afhankelijk van het soort woning, type buurt, of er een duurzame warmtebron in de buurt is, het energielabel van een woning, en nog veel meer factoren. Het is daarom belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan en per buurt te onderzoeken wat de geschatte kosten zullen zijn, zoals we dat ook in de buurt Kalkoven doen. Daarover zullen we dan ook met bewoners van de gekozen verkenningsbuurten het gesprek aangaan. Een ding is wat mij betreft heel duidelijk. De landelijke politiek zal met middelen en maatregelen moeten komen om de overstap voor bewoners en gemeenten mogelijk te maken”. Her en der is de Warmtevisie op basis van reacties aangescherpt. Maar de zienswijzen hebben niet tot ingrijpende veranderingen in de visie geleid. De visie gaat vooral over de hoofdlijnen en biedt een stip op de horizon om samen naartoe te werken. De praktische uitwerking komt aan bod tijdens de buurtgerichte aanpak.

Behandeling in de raad
Naar verwachting wordt de Warmtevisie dit najaar behandeld in de raad. Hierbij hebben inwoners, ondernemers en organisaties de mogelijkheid om in te spreken en de raad te laten weten hoe zij over de Warmtevisie denken. De raadsgriffie zal nog kenbaar maken wanneer daarvoor de mogelijkheid is.

Meer info
Meer informatie over de Warmtevisie vindt u op www.katwijk.nl/warmtevisie. Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige bijeenkomsten of vragenlijsten over de warmtevisie? Stuur dan een mail naar energie@katwijk.nl met uw naam en mailadres. U krijgt dan t.z.t. een persoonlijke uitnodiging per mail.

 


Reacties